Persondataforordning

Persondata (GDPR)

Behandling af personoplysninger hos Hvidsten Dyrehospital
1. Indledende bemærkninger
1.1 Formål
1.1.1. På Hvidsten Dyrehospital vil vi løbende komme til elektronisk og på anden systematisk
måde at behandle forskellige persondata om dig i forbindelse med, at du er kunde hos os. Det
er nødvendigt for, at du kan blive kunde hos os, således vi kan behandle dine dyr. Vi er i den
forbindelse forpligtede til at orientere dig om, hvilke oplysninger om dig, vi indhenter,
registrerer, videregiver eller i øvrigt behandler.
1.1.2. Det overordnede formål med behandlingen af dine oplysninger er, at kunne foretage
den administration, der er knyttet til konsultationer/behandling for dit/dine dyr, dvs.
aftaleindgåelsen, behandlingsprocessens opstart, forløb og afslutning, herunder i relation til
ydelser mv., du har ret til, samt de forpligtelser, du er underlagt.
1.2 Dataansvar og kontraktoplysninger
1.2.1. Hvidsten Dyrehospital er dataansvarlig for de oplysninger, der behandles af os, og har
således i henhold til databeskyttelseslovgivningen ansvaret for, at dine personoplysninger
behandles lovligt.
1.2.2. For alle de nævnte personoplysninger gælder, at de behandles i overensstemmelse med
de retningslinjer og rammer, databeskyttelseslovgivningen samt evt. øvrig lovgivning sætter
herfor.
1.2.3. Dette indebærer bl.a., at du til enhver tid kan rette henvendelse til:
Hvidsten Dyrehospital
Mariagervej 455a
8981 Spentrup
86 47 74 88
[email protected]
hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at
gøre dine rettigheder gældende i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
2. Behandling af persondata
2.1 Kundekartotek
2.1.1. Når du kontakter os, opretter vi en journal på dig og dit/dine dyr i vort kundekartotek
(elektroniske it-system). Her registrerer vi en række forskellige personoplysninger, der som
udgangspunkt stammer fra dig selv.
2.1.2. Vi registrerer bl.a. identifikationsnummer på dit/dine dyr og ejers kontaktoplysninger,
herunder ejers navn, privatadresse, privat- og arbejdstelefonnummer, e-mailadresse samt
cpr.nr. ved behov.
Herudover registreres løbende journaloplysninger om dit/dine dyr. Endelig registreres
oplysninger om andre særlige forhold som fx forsikringer, aftaler om kredit,
sundhedsordninger og aftaler om andre betalere.
2.1.3. Oplysningerne i systemet kan vi evt. samkøre med oplysninger om andre kunder, fx for
at lave forskellige former for statistikker op opgørelser til internt brug samt ved påkrav fra
offentlige myndigheder.
2.1.4. Retsgrundlaget for behandlingen følger i udgangspunktet af persondatalovens § 6, stk.
1, nr. 2 (pr. 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra b.
2.2 Røntgen- og scanningsbilleder
2.2.1. Når der tages røntgen- og scanningsbilleder, registrerer vi i den forbindelse dit navn
samt identifikationsoplysninger om dit/dine dyr.
2.2.2. Retsgrundlaget for behandlingen følger i udgangspunktet af persondatalovens § 6, stk.
1, nr. 2 (pr. 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra b.
2.3 Ordinering, indberetning samt fortegnelser over receptpligtige lægemidler
2.3.1. Veterinære recepter indeholder dine personoplysninger som dit navn og adresse. Det er
fastsat ved lov, hvilke oplysninger, herunder personoplysninger, en veterinær recept skal
indeholde for at et apotek må godkende den udstedte veterinære recept, og du som kunde kan
få udleveret den ordinerede medicin til dit/dine dyr. Veterinære recepter er hjemlet i
bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler.
2.3.3. Retsgrundlaget for behandlingen følger i udgangspunktet af persondatalovens § 6, stk.
1, nr. 3 (pr. 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra c.
2.4 E-mails
2.4.1 Vi logger centralt de e-mails, der bliver sendt fra dig til Hvidsten Dyrehospital og sendt
fra Hvidsten Dyrehospital til dig. Det vil sige, at vi registrerer, hvem e-mailen er fra, at den er
sendt til eller fra dig, hvornår e-mailen er sent og modtaget. Indholdet af de e-mails, som du
modtager og sender til Hvidsten Dyrehospital, vil ved relevans som udgangspunkt blive
journaliseret på dit/dine dyrs elektroniske journal.
2.4.2. Som kunde hos Hvidsten Dyrehospital du – hvis du samtykker dertil – modtage
remindere på behandlinger, som er aftalt eller behandlinger der bør gentages inden for en
fastsat dato som fx revaccination.
2.4.3. Retsgrundlaget for behandlingen følger i udgangspunktet af persondatalovens § 6, stk.
1, nr. 2 (pr. 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra b.
2.5 Kalendersystem
2.5.1. I vores elektroniske kalender registrerer vi de aftaler, vi har med kunden. Vi anfører i
den forbindelse dit navn og eventuelt identifikationsoplysninger på dit/dine dyr.
2.5.2. Retsgrundlaget for behandlingen følger i udgangspunktet af persondatalovens § 6, stk.
1, nr. 2 (pr. 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra b.
2.6 Laboratorieprøver samt -svar
2.6.1. Såfremt der udtages prøver på dit/dine dyr, vil Hvidsten Dyrehospital selv kunne
analysere nogle af prøverne. Såfremt Hvidsten Dyrehospital ikke har udstyret til at udrede
prøvesvaret på en udtaget prøve, vil prøven blive sendt til eksternt laboratorie i Danmark,
EU/EØS lande samt eventuelt lande uden for EU/EØS. Når prøven sendes og svar herpå
modtages, vil denne indeholde personoplysninger på dig som dit navn samt
identifikationsnummer på din/dine dyr. Dine personoplysninger vil blive behandlet, jf. denne
skrivelses pkt. 3.2.
2.6.2. Retsgrundlaget for behandlingen følger i udgangspunktet af persondatalovens § 6, stk.
1, nr. 2 (pr. 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra b.
2.7. Registrering af dyr i registre
2.7.1. Registrering af hunde i Det Danske Hunderegister
Du har, jf. bekendtgørelse af lov om hunde (hundeloven), pligt til at lade din hund registrere i
Det Danske Hunderegister samt om-registrere din hund, såfremt du sælger den, ligesom du
skal give meddelelse til Det Danske Hunderegister ved din hunds død. Såfremt du indgår aftale
med Hvidsten Dyrehospital om, at vi, på dine vegne, registrerer din hund i Det Danske
Hunderegister, da sender vi personoplysninger på dig samt identifikationsoplysninger på din
hunde til Det Danske Hunderegister.
2.7.2. Registrering af katte
Det er ikke lovpligtigt i Danmark at lade sin kat registrere i Danmark. Såfremt du ønsker din
kat registreret i fx Det Danske Katteregister og indgår du aftale med Hvidsten Dyrehospital
om, at vi, på dine vegne, registrerer din kat i Det Danske Katteregister, da sender vi
personoplysninger på dig samt identifikationsoplysninger på din kat til Det Danske
Katteregister.
2.7.3. Retsgrundlag
Retsgrundlaget for behandlingen følger i udgangspunktet af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2
(pr. 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra b.
2.8 Betaling
2.8.1. Vores system til håndtering af betaling er samkørt med kundekartoteket, hvorfor
behandling af dine personoplysninger sker jf. denne skrivelses pkt. 2.1.
2.8.2. Såfremt kreditaftale indgås mellem dig som kunde og Hvidsten Dyrehospital, vil dette
som udgangspunkt kun være muligt, såfremt du afgiver dit cpr.nr. Samtykkeerklæring til
behandling af cpr.nr. udfyldes og underskrives af kunden, inden kreditaftale indgås.
2.8.3. Retsgrundlaget for behandlingen følger i udgangspunktet af persondatalovens § 6, stk.
1, nr. 1-2 (pr. 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra a-b.
3. Opbevaring, overførsel og videregivelse mv.
3.1. Opbevaring af persondata
3.1.1. Oplysningerne om dig opbevares på virksomhedens adresse.
3.1.2. Visse oplysninger opbevares tillige hos vores data behandlere i forbindelse med de
drifts- og it-sikkerhedsmæssige opgaver (som fx ekstern hosting af it-programmer,
softwarebackup mv.). Vi får løst eksternt. Opbevaring af oplysningerne hos eksterne
samarbejdspartnere (vores data behandlere) er undergivet de danske databeskyttelsesregler,
og der er indgået databehandleraftaler med data behandlere, der skal sikre, at dine
oplysninger bl.a. ikke kommer uvedkommende i hænde.
3.1.3. Dine personoplysninger kan også overlades til vores advokater eller revisorer til brug for
løsningen af en konkret opgave. Det kan fx være, hvis Hvidsten Dyrehospital har brugt juridisk
eller revisionsmæssig bistand i en sag, hvor du er involveret, og hvor de relevante
personoplysninger derfor skal bruges af vores revisor eller advokat.
3.2. Videregivelse
3.2.1. I forbindelse med bl.a. refusion fra forsikringsselskaber, refusion fra kommuner og
videregivelse af journalmateriale, herunder røntgenbilleder og prøvesvar til anden dyrlæge i
forbindelse med henvisning til bl.a. specialist eller kundens ønske om skift til anden dyrlæge,
videregives epikriser eller kundens journal, jf. Den Danske Dyrlægeforenings Etiske kodeks til
relevante offentlige myndigheder og private virksomheder som beskrevet ovenfor i denne
skrivelse. Materialet vil indeholde personoplysninger og dig samt identifikationsoplysninger om
dit/dine dyr.
Derudover kan Hvidsten Dyrehospital videregive personoplysninger om dig og dit/dine dyr til
vores forsikringsselskab eller andre forsikringsselskaber, hvis dette er relevant og nødvendigt
til brug for deres behandling af anmeldte skader mv.
3.2.2. Der kan endvidere ske videregivelse af dine personoplysninger i forbindelse med et
potentielt køb og salg af Hvidsten Dyrehospital, herunder i forbindelse med den undersøgelsesog afklaringsproces (due diligence-undersøgelse), der måtte blive gennemført forud for et
eventuelt salg mv.
3.3. Sletning af data
3.3.1. Databeskyttelseslovgivningen indeholder ikke specifikke regler om, hvornår
personoplysninger skal slettes i kundeforhold. Dette skal afgøres af Hvidsten Dyrehospital som
dataansvarlig i den enkelte situation. Ved vurderingen heraf skal der navnlig lægges vægt på,
om en fortsat opbevaring tjener et sagligt formål.
3.4.2. Hensynet til at kunne opbevare dokumentation for historikken i en
kundesag/kundejournal, herunder at Hvidsten Dyrehospital har mulighed for at se, hvilke
skridt der tidligere er foretaget i kundesagen/kunde-journalen, anses i praksis for et sagligt
formål. De data, Hvidsten Dyrehospital bruger til at administrerer dit kundeforhold, vil derfor
som udgangspunkt først blive slettet, tidligst 5 år efter kundeforholdet er ophørt, idet det er
lovpligtigt, at recepter opbevares i 5 år. Derudover nødvendiggør Den Danske
Dyrlægeforenings Etiske kodeks, at originale journaler, røntgenbilleder og scanningsbilleder
mv. tilhører den dyrlæge, som har foretaget optegnelserne/fotograferingerne, bør bevares i
minimum 5 år.
3.4.3. Øvrige oplysninger om dig, som ikke er nødvendige at opbevare for at administrere dit
kundeforhold, vil blive slettet på det tidspunkt, hvor der ikke længere er noget sagligt behov
for fortsat opbevaring, eller hvis lovgivningen i øvrigt pålægger os at slette disse oplysninger
på et bestemt tidspunkt.
4. Dine rettigheder
4.1 Oplysningspligt
4.1.1. Databeskyttelseslovgivningen giver dig forskellige rettigheder, når vi behandler
persondata om dig elektronisk. Og lovgivningen pålægger os visse pligter – som fx at fortælle
dig, at vi har indsamlet eller vil indsamle persondata om dig.
4.1.2. Hvis vi i særlige tilfælde behandler andre persondata om dig eller foretager en anden
form for behandling end den, vi beskriver her i denne skrivelse, vil Hvidsten Dyrehospital
informere dig særskilt om det.
4.2 Indsigt, berigtigelse mv.
4.2.1. Du har også ret til at få at vide, hvilke personoplysninger om dig, vi har samlet i
forbindelse med dit kundeforhold, og du har ret til at få indsigt i oplysningerne.
Du har ret til at bede om, at vi begrænser, retter eller sletter personoplysninger, hvis du
mener, at de fx er forkerte eller giver et forkert indtryk.
4.2.2. Ingen lov hjemler som udgangspunkt journalpligt for en dyrlægevirksomhed. Er en
dyrlægevirksomhed medlem af Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening under Den
Danske Dyrlægeforening, skal dyrlægevirksomheden efterleve foreningens Etiske kodeks,
hvoraf følgende fremgår:
”Det anses for god etik, at dyrlægevirksomheden udfærdiger en journal, som kan benyttes i
kvalitetssikringssammenhæng, og som kan benyttes af dyrlægen/dyrlægevirksomheden i
offentlige og forsikringsmæssige forretninger.
At udlevere kopi af journal, røntgenbilleder, scanningsbilleder mv. til anden dyrlæge, når
dyrlægevirksomheden i konkrete tilfælde anmodes herom.
At udlevere epikrise, røntgenbilleder, scanningsbilleder mv. til dyrets registrerede ejer, når
dyrlægevirksomheden i konkrete tilfælde anmodes herom.
At undlade at udlevere kopi af journal, røntgenbilleder eller scanningsbilleder mv. til lægmand,
medmindre der er tale om dyrets ejer jf. ovenstående.”
4.2.3. I det omfang du har givet dit samtykke til behandling af dine persondata, har du altid
mulighed for at tilbagekalde dette. Hvidsten Dyrehospital kan dog fortsat behandle dine
personoplysninger, hvis Hvidsten Dyrehospital har et grundlag herfor.
4.3 Yderligere oplysninger
4.3.1 I det omfang du har spørgsmål til ovenstående eller dine rettigheder i henhold til
databeskyttelseslovgivningen, har du altid mulighed for at kontakte Hvidsten Dyrehospital. Du
kan læse mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets
hjemmeside www.datatilsynet.dk
Datatilsynet er den myndighed, der i sidste ende kan vurdere, om dine persondata behandles
lovligt – fx som led i en klagesag. Du har derfor altid mulighed for at indgive en klage til
Datatilsynet.

Netdyredoktors nyhedsbrev Vi er en del af VetFamily, som står bag Netdyredoktor. Få nyheder om kæledyrs sundhed, symptomer og behandling.

Du modtager faglig information, tips og tricks og gode tilbud 2-4 gange om måneden. Nye abonnenter får en rabatkode på 10% til webshoppen.